3P หลักความปลอดภัยที่ธุรกิจยังต้องทำต่อแม้ผ่อนคลายมาตรการ
116 views
0
0

ธุรกิจ/ร้านค้าเริ่มคึกคักมากขึ้นในช่วงผ่อนคลายมาตรการ แต่ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยังสำคัญในภาวะที่โควิด-19 ยังไม่จบสิ้น

• ตัวอย่างธุรกิจที่คิดคำนึงเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า ดูแลลูกค้าตลอดเส้นทาง (Customer journey) เริ่มต้นวิธีคิดจากลูกค้าใช้ชีวิตตรงไหน ธุรกิจเราก็เข้าไปดูแล
• Touchable safety การทำให้ความ (รู้สึก) ปลอดภัยจับต้องได้ ด้วย 3P
• รู้จักใช้ศิลปะการสื่อสารการตลาดช่วยให้ลูกค้าอยากรักษากฎเกณฑ์ร่วมกัน ข้อสำคัญคือชี้ให้เห็นว่าการทำแบบนี้ประโยชน์จะตกอยู่ที่ตัวลูกค้าเอง (Customer benefit)

3P ความปลอดภัยที่จับต้องได้

1. Protection มีมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัย
2. Personal traceability รู้ว่าใครมาบ้าง สามารถตรวจสอบได้
3. Physical distancing การเว้นระยะห่าง (กาย) ต่อกัน
______________
รายการ biz genius
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16