โควิด-19 กับผลทางบวกและลบต่อสุขภาพจิต
283 views
0
0
"อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
โควิด-19 กับผลทางบวกและลบต่อสุขภาพจิต

• ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เราสามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ มองให้เห็นว่าในปัญหายังมีข้อดี เพื่อให้เราใช้ทบทวนและมองไปข้างหน้า

• ความวิตกกังวลที่เกิดจากโรค เราอาจปลอดภัยทางร่างกาย แต่ส่งผลให้จิตใจตึงเครียดโดยไม่รู้ตัว

• ในสถานการณ์ยากลำบาก เราสามารถเรียนรู้เรื่องทางบวกได้เสมอ

• การปรับตัว เป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองในช่วงโควิด เพราะสัมพันธ์กับความวิตกและภาวะซึมเศร้า เราต้องรู้ว่าวันหนึ่งสถานการณ์นี้ก็ต้องผ่านไป ต่อให้ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิม ก็ต้องพยายามปรับตัวให้ได้
__________

"การคิดบวก ไม่ได้หมายถึงให้ละเลยผลทางลบหรือละเลยปัญหา เพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น มองความจริงอย่างเข้าใจ มีผลกระทบกับเราอย่างไร ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังมีมุมบวกไหม คนละเรื่องกับการบอกตัวเองว่าต้องคิดบวก คิดบวก จนกลายเป็น Toxic Positivity คือเป็นการคิดบวกอย่างล่องลอย ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง"

รายการรอบตัวเรา
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย