การจัดการองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 1)
64 views
0
0

การจัดการองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม (ตอนที่ 1)

• การมองเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมองสิ่งที่อยู่รายรอบเข้าไว้ด้วยกัน
• วิธีคิดภายใต้คำว่าสิ่งแวดล้อม
• การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยการเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจหลายมิติ
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์