น้ำมันหอมระเหยกับการเลี้ยงสัตว์
86 views
0
0
"น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล CEO Grenedes Biotech Co., Ltd."

น้ำมันหอมระเหยกับการเลี้ยงสัตว์
กลิ่นในน้ำมันหอมระเหยมีคุณสมบัติอะไร น้ำมันหอมระเหยมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อย่างไร
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล CEO Grenedes Biotech Co., Ltd.

น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล CEO Grenedes Biotech Co., Ltd.