การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยระบบอัตโนมัติ (ตอนที่ 1)
92 views
0
0
"อ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "

การพัฒนาระบบตรวจจับการลอกคราบของปูม้าโดยระบบอัตโนมัติ (ตอนที่ 1)
__________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์