"ถวายอดิเรก" พระพรพิเศษที่พระสงฆ์ถวายแด่พระมหากษัตริย์ (ตอนที่ 2)
94 views
0
0
"ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"ถวายอดิเรก" พระพรพิเศษที่พระสงฆ์ถวายแด่พระมหากษัตริย์
• ที่มาที่ไปของการถวายอดิเรก
• รูปแบบการถวายอดิเรกที่เพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่ 5

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย