การสอนในยุคโควิดกับ CUD Smart School
157 views
0
0
"โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม"

มาดูห้องเรียน Smart School ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
• ทำอย่างไรให้การเรียนรู้สำหรับเด็กน่าสนใจ ไม่ใช่แค่เอาคลิปวางไว้บนออนไลน์เฉยๆ
• การออกแบบบทเรียนและชุดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง

รายการรอบตัวเรา
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม