การท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุคโควิด-19
254 views
0
0

ชวนกันมาสร้างคุณค่าใหม่ให้กับการท่องเที่ยวด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวที่มีแต่ได้กับได้ การท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุคโควิด-19

• การท่องเที่ยววิถีชุมชน ไม่ต้องเดินทางไกลก็เที่ยวสนุกได้
• ท่องเที่ยวอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง
• การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ นักประวัติศาสตร์