การสร้างโอกาสการมีงานทำและผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
435 views
0
0
"อ.ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร และ อ.ดร.ชฎาธาร โอษธีศ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การสร้างโอกาสการมีงานทำและผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ
• ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คำว่า "โดยสมบูรณ์" หมายถึงอะไร
• แนวโน้มการขยายอายุเกษียณ
• บทบาทภาครัฐต่อการจัดการเรื่องสาธารณสุขและการเงินของผู้สูงอายุ
• การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้สูงอายุ
• การพัฒนาทักษะสำรองให้ผู้สูงอายุเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง
_____________
รายการรอบตัวเรา
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.ชฎาธาร โอษธีศ และ อ.ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย