การปรับตัวด้านการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาในยุคโควิด-19
146 views
0
0
"ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การปรับตัวด้านการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาในยุคโควิด-19
• โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอยู่ในรูปแบบ Blended Learning (ผสมผสาน) คือมีทั้งการเรียนในชั้นเรียนกับเรียนออนไลน์
• จำเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจ (ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง) ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด ถ้าจะอยู่ให้ได้และมีความสุข จำเป็นต้องปรับตัวและรับความเปลี่ยนแปลง
____________
รายการรอบตัวเรา
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย