50 minutes ปรับมุมคิด พิชิตโควิด-19 : โครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”
54 views
0
0
"คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย"

ผลการดำเนินงานจากการเก็บข้อมูลของภาคีเครือข่ายโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน

- ลดขยะพลาสติกได้ 2.2 ตันในระยะเวลา 2 เดือน
- เกิดวงจร (close loop) จริงผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน
- มี Drop point หรือจุดรับพลาสติกช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะของผู้บริโภค
- ทำงานบนฐานข้อมูลจริง คือ ส่วนสำคัญในการทำงาน
- เริ่มเล็ก ขยายผลอย่างมั่นคง
- การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค