สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
136 views
0
0
"คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
• การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร
• ความท้าทายในตัวบทกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน กับการใช้อำนาจของรัฐเพื่อจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: อ.ดร.รวินท์ ลีละพัฒนะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย