Covid-19 ในมุมมองจิตวิทยาสังคม
132 views
0
0
" การจะปรับเปลี่ยนคน คือ การปรับเปลี่ยนความคิด การที่ผู้คนกักตุนสิ่งของในภาวะโรคระบาด เนื่องจากรู้สึกถึงความไม่แน่นอน เกิดความกลัว และไม่สามารถควบคุมอะไรได้"

โรคติดต่อมีความแตกต่างจากโรคไม่ติดต่อ คือ โรคติดต่อมีมิติทางสังคมมากกว่า และการกระทำของคนหนึ่งในสังคมมักจะมีผลต่อสังคมในมุมกว้างได้

.

การแพร่กระจายของโรค จนเกิดการติดต่อกันนั้น เนื่องจากคนส่วนมากมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดังนี้
- มีอาการคล้ายไข้หวัด
- รอให้มีอาการก่อนค่อยกักตัว
ซึ่งหากเรามีความคิดเช่นนี้ที่ทำให้เรามีแนวโน้มในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ จนขาดความระมัดระวัง และหากเราได้รับเชื้อก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อสู่สังคมได้

.

ดังนั้น เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ควรปฏิบัติตนดังนี้
- หากพบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อโรค ควรกักตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ติดเชื้อ และไม่ได้เป็นตัวแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น
- ไม่ควรด่วนตัดสินผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และไม่ควรกล่าวโทษผู้ติดเชื้อ เนื่องจากมีหลายสาเหตุที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อ อาจจะด้วเหตุสุดวิสัยต่างๆ ควรจะเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจต่อกัน เพราะอาจเกิดผลเสียและส่งผลให้ผู้คนเกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น ผู้คนอาจคิดว่าคนที่ไปหาหมอ คือผู้ป่วย หรือมีส่วนร่วมในการสร้างปัญหาให้คนรอบข้าง และอาจถูกตีตราว่าเป็นคนแพร่เชื้อ เป็นต้น

.

การจะปรับเปลี่ยนคน คือ การปรับเปลี่ยนความคิด การที่ผู้คนกักตุนสิ่งของในภาวะโรคระบาด เนื่องจากรู้สึกถึงความไม่แน่นอน เกิดความกลัว และไม่สามารถควบคุมอะไรได้ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการกักตุนสิ่งของขึ้นเพื่อให้รู้สึกว่าสามารถควบคุมอะไรได้ และรู้สึกสบายใจขึ้น ดังนั้น สิ่งที่คนรอบข้างสามารถทำได้ในการช่วยเหลือผู้ที่มีความวิตกกังวลเช่นนี้ คือ เข้าไปปลอบใจ และทำให้เขารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงมากนัก กระตุ้นเตือนให้นึกถึงใจเขาใจเรา แบ่งปันให้กับคนอื่นๆ ในสังคม เมื่อเปลี่ยนความคิดได้ ก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ แต่หากพบว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีความกังวลมากเกินไป สามารถเข้าพบนักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์เพื่อช่วยเหลือต่อไป

.

------------------------------------------
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

Covid-19 ในมุมมองจิตวิทยาสังคม
รายการคลินิก 101.5
ผู้ดำเนินรายการ: อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากร: อ.ดร.พัทธนันท์ จิตธรรม
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย