ตอนที่ 9 สร้างสรรค์นวัตกรรมรับมือ COVID-19
73 views
0
0

โดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิจัยพัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อร่วมแก้ปัญหา COVID-19 เช่น การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ การสร้างต้นแบบเครื่องช่วยหายใจ การสร้างห้องแยกผู้ติดเชื้อ เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พยายามคิดค้น ทดลองและพัฒนาเพื่อนำให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง