CU V CARE : Together we care (ฉบับเต็ม)
165 views
0
0

การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงปลายปี 2019 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกประกาศใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด รวมถึงรัฐบาลไทยที่ได้ออกมาตรการในการควบคุมโรคระบาดนี้เช่นกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทีมผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมพร้อมมาตรกรต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโรคระบาด จึงได้ริเริ่มโครงการ CU V CARE ขึ้น และมีทีมจิตอาสาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลประชาคมจุฬาทั้งหมด ประกอบด้วยฝ่ายแพทย์ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายรักษาความปลอดภัย โดยแต่ละฝ่าย จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานที่แตกต่างกันไป แต่มีการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันในการทำงาน ตั้งแต่การวางแผนระบบคัดกรองผู้ป่วย การติดตามผู้ป่วย การดูแลรักษา และการกักแยกตัวผู้ที่มีความเสี่ยง

ผลของการดำเนินงานโครงการ CU V CARR เห็นได้ชัดเจนว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากทีมผู้บริหารมีแนวนโยบายที่ชัดเจน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน และที่สำคัญคือแรงกายแรงใจจากผู้ปฎิบัติงานและอาสาสมัครในทุกภาคส่วนที่ ช่วยกันฝ่าฟันให้ประชาคมจุฬาฯ สามารถรอดพ้นภาวะวิกฤตนี้มาได้