ตอนที่ 6 CU V CARE ดูแลด้วยหัวใจ
117 views
0
0

ความสำเร็จของโครงการ CU V CARE สืบเนื่องจากทีมผู้บริหารมีแนวนโยบายที่ชัดเจน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน และที่สำคัญคือแรงกายแรงใจจากผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครในทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ

Nn

Bbn

sdvdsv

sdvdsv