ตอนที่ 2 สถานการณ์การระบาดของโรคและการเตรียมความพร้อม
67 views
0
0

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคอุบัติใหม่นี้ไปพร้อม ๆ กับการออกมาตรการเตรียมความพร้อมให้ชาวจุฬาฯ ด้วยแนวคิด แยก หยุด เลี่ยง ปิด โดยหวังว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายจะช่วยป้องกันไม่ให้โรค COVID-19 แพร่ระบาดในประเทศไทย