ตอนที่ 3 แนวทางการปฏิบัติงานและการลาของบุคลากร และมาตรการความสะอาดปลอดภัย
65 views
0
0

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านบริหารทั่วไป และปฏิบัติการแทนอธิการบดี ด้านบริหารงานบุคคล

มาตรการป้องกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีนิสิตหรือบุคลากรเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงขอให้แจ้งข้อมูลการเดินทางที่เป็นจริง และขอความร่วมมือให้งดจัดกรรมที่จะต้องมีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการควบคุมโรคระบาด