ตอนที่ 4 แผนรองรับด้านการเรียนการสอน กรณีฉุกเฉิน
68 views
0
0

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านวิชาการ

แผนรองรับสถานการณ์จำเป็น กรณีงดการจัดการเรียนการสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 แนะนำผู้สอนให้รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วยการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายมากขึ้น