ครอบครัวรู้คิด พิชิตโควิด-19

ละคร “ครอบครัวรู้คิด” เป็นเรื่องราวของครอบครัวเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น สะท้องสังคมในยุคปัจจุบันที่ต้องดูแลตนเอง ดูแครอบครัว และดูแลสังคมไปพร้อมๆกันให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิต และให้โลกใบนี้มีความสวยงามและน่าอยู่ ซึ่งครอบครัวรู้คิดจะมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนที่จะมาให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดวิกฤติในสังคมหรือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ วิกฤติเศรษฐกิจ ความขัดแย้งในสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ในปี 2019 เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 จึงขอนำเสนอละคร “ครอบครัวรู้คิด พิชิตโควิค-19” เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การดูแลตนเอง ให้ปลอดภับจากโควิค-19 ลดความตื่นตระหนก สร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ปรับวิถึชีวิตให้สมดุล สร้างกำลังใจให้กันและกันในสังคม