การขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในความร่วมมือของเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จ.ปทุมธานี), สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร (จ.พิษณุโลก), สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูศิลปะการนำเสนอสื่อกระจายเสียง (Audio art) สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเข้าใจง่าย มีแง่มุมที่ดีในแต่ละจุดที่จะช่วยสร้างสมดุลนิเวศสื่อทั้งการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี ฯ อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายวิทยุสถาบันในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสื่อเสียงของท้องถิ่นและชุมชนของตนเองด้วย โดยวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อร่วมกับเครือข่ายวิทยุสถาบัน โดยมี คุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

จากนั้นได้ร่วมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง” ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มาพูดคุยเปิดประสบการณ์ผ่านผัสสะปรับฐานคิดสู่กระบวนการปฏิบัติจริงร่วมกับ อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ คุณวันดี สันติวุฒิเมธี อดีตบรรณาธิการสาละวินโพสต์และนักเขียนสารคดีอิสระ เล่าประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้พิการทางสายตาในประเด็นการเห็นโดยไม่ต้องใช้ดวงตา คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ด้านการออกแบบประเด็นและการเล่าเรื่อง และทีมคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ให้มุมมองด้านศิลปะและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อสร้างสุนทรียภาพ นำโดย ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน และคุณนิสิต กุมารา อาจารย์ปฏิบัติการด้านเสียง