รายการ Eng Alert
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.45-20.30 น.

ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษแบบเดิม ๆ ให้ฟังง่าย เข้าใจง่าย พร้อมเคล็ดลับการฝึกภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ To do list และ Engtertainment

ผู้ดำเนินรายการ
อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย