รายการอังกฤษครอบจักรวาล
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.05-13.30 น.

สาระความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม โดยนำเสนอความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ผ่านบทความ ข่าวภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านบทเพลงสากล

ผู้ดำเนินรายการ
อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย