รายการศาสน์สร้างสุข
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.00-8.30 น.

นำเสนอเนื้อหาเพื่อช่วยเผยแผ่ลักคำสอน ความเชื่อของศาสนาต่าง ๆ และช่วยสร้างความสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีให้แก่ทุกศาสนา อันนำมาสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าใจกัน และเคารพในความเชื่อที่แตกต่างของกันและกัน

ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ