รายการ Research Cafe by สกสว.
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-10.55 น.

เป็นการสนทนาที่ผู้ฟังเข้าใจง่ายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครอบคลุมทุกศาสตร์ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับ เรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมในขณะนั้น และเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี

ผู้จัดรายการจากภายนอก

วิทยากรรับเชิญ

ทีมนักวิจัยจาก สกว.