12
สิงหาคม
2017
รายการอักษรพาที
เวลา 07:30 - 07:55 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา 07:55 - 08:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 08:00 - 08:05 น.