04
เมษายน
2018
รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
เวลา 08:05 - 08:55 น.
รายการ News Connect
เวลา 08:55 - 09:00 น.
ข่าวต้นชั่วโมง
เวลา 09:00 - 09:05 น.