มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง : เป้าหมายการสร้างสุขภาวะการสื่อสารที่ดีของสังคม

ปี พ.ศ.2551 คณะกรรมการบริหารสถานี ยังคงยืนยันสนับสนุนให้ วิทยุจุฬาฯเติบโต พัฒนาและก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน และจำเป็นต้องขยายขอบเขตให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป็นนโยบายให้วิทยุจุฬาฯเป็นสื่อมวลชนด้านการศึกษาที่มีภารกิจมากขึ้นกว่าการเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสารที่ดีแก่สังคม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และภารกิจต่างๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ แสดงบทบาทเป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่เสริมสร้างสุขภาวะการสื่อสารด้านเนื้อหาสาระและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและรสนิยมที่ดี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง อย่างมีคุณภาพแสดงบทบาทการเป็นผู้นำสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

2. เป็นแหล่งอ้างอิงและแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างกว้างขวาง

3. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านการสื่อสารมวลชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัย

4. เป็นกลไกในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

พันธกิจ

1. เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นอิสระ ไม่มุ่งแสวงหากำไร แต่สามารถจัดหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินการและพัฒนาองค์กร

2. ทำหน้าที่ให้บริการข่าวสารความรู้ทางวิชาการไปยังแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัยหลายช่องทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยรูปแบบรายการที่เหมาะสมและเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้จากคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

3. เป็นสถานีวิทยุที่มีการประกันคุณภาพและมีมาตรฐานทางวิชาชีพ

4. เป็นสื่อที่แสดงบทบาทการเป็นผู้นำด้านการเสริมสร้างสุขภาวะการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรสนิยมที่ดี

ภารกิจ

1. เป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่ให้บริการสาธารณะมีเป้าหมายและทิศทางการวางแผนตามระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาชีพ และเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง

2. จัดหารายได้เพื่อเลี้ยงองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการขยายงานแต่มิใช่การมุ่งแสวงหากำไร

3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่ายโอนข่าวสารไปยังผู้รับปลายทางผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย

4. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง

5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. เป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย