สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน

เมื่อปี พ.ศ. 2501 สถานีวิทยุจุฬาฯ ถือกำเนิดจากการเป็นสถานีทดลองของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในกิจการภายในมหาวิทยาลัย และได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2508 เพื่อรับใช้สังคมภายนอกมากขึ้น

เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 วิทยุจุฬาฯได้แสดงบทบาทสื่อมวลชน ที่กล้าชี้นำความถูกต้อง ทำให้มีผู้ฟังเพิ่มมากขึ้น และได้รับรางวัลให้เป็น “สื่อดีเด่นประเภทรายการวิทยุ” ภายใต้สโลแกน “คลื่นความรู้ สู่ประชาชน” กระจายเสียงผ่าน FM 101.5 MHz ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 24.00 น. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาคกลาง 16 จังหวัด แต่ในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. จะครอบคลุมเพิ่มขึ้นเป็น 54 จังหวัด ผ่านเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา 8 สถานี ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

(๑) สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ข่าวสาร สาระบันเทิง ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน
(๒) แสดงบทบาทการเป็นผู้นำทางปัญญาแก่สังคม
(๓) เป็นแหล่งสำหรับการศึกษา วิจัย สังเกตการณ์ และห้องปฏิบัติการด้านการสื่อสารมวลชน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นกลไกในการแสดงความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าร่วมของมหาวิทยาลัยกับสังคม
(๕) เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการติดต่อเจรจาทางธุรกิจหรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับกิจการของสถานีวิทยุ


อ้างอิงจาก : ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง