คณะกรรมการบริหารสถานี


ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ประธานกรรมการบริหารสถานี และรองอธิการบดี

0-2218-3322

sparicha@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี

0-2218-3326

kanaphon.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ

กรรมการ และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

0-2218-2205

preeda.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี

0-2218-3278

natchanont.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี

0-2218-3322

ake@cbs.chula.ac.th

นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการ

นายรุ่งโรจน์ ตันเจริญ

กรรมการ

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

0-2218-3970 ต่อ 109

treetape.t@chula.ac.th

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175