คณะกรรมการบริหารสถานี


ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

ประธานกรรมการบริหารสถานี และรองอธิการบดี

0-2218-3322

sparicha@chula.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม

กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี

0-2218-3326

kanaphon.c@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ

กรรมการ และคณบดีคณะนิเทศศาสตร์

0-2218-2205

preeda.a@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์

กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี

0-2218-3278

natchanont.k@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

กรรมการ และผู้ช่วยอธิการบดี

0-2218-3322

ake@cbs.chula.ac.th

นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการ

นายรุ่งโรจน์ ตันเจริญ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0-2218-0681

Amon.P@chula.ac.th

(Live) รายการ คลินิก 101.5