โครงสร้างภายในสถานี


ในการประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 562 ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการปฏิรูประบบงานบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย และกำหนดการบริหารงานของสถานีวิทยุจุฬาฯให้เป็นหน่วยงานวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบริหารสถานี ประกอบด้วย
1. อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการบริหารสถานี แต่งตั้งโดย อธิการบดี จุฬาฯ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่อธิการบดีแต่งตั้ง จำนวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการบริหารสถานี
3. กรรมการผู้อำนวยการเป็นกรรมการบริหารสถานี และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสถานี มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานีวิทยุและควบคุมดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

สถานีวิทยุจุฬาฯ มีกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถานีวิทยุให้เป็นไปวัตถุประสงค์และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
รองผู้อำนวยการ หรือ ผู้จัดการสถานี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้อำนวยการตามลำดับ

โครงสร้างการบริหารงานแบ่งตามภาระงานหลักเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายผลิตรายการและข่าว พนักงานบางส่วนมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถานีวิทยุจุฬาฯ รวม 37 อัตรา ตามโครงสร้าง

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข