จากวิสัยทัศน์ สู่พันธกิจ


มุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดยั้ง : เป้าหมายการสร้างสุขภาวะการสื่อสารที่ดีของสังคม

ปี พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการบริหารสถานี ยังคงยืนยันสนับสนุนให้ วิทยุจุฬาฯเติบโต พัฒนาและก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับการทำหน้าที่สื่อมวลชน และจำเป็นต้องขยายขอบเขตให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำหนดเป็นนโยบายให้วิทยุจุฬาฯเป็นสื่อมวลชนด้านการศึกษาที่มีภารกิจมากขึ้นกว่าการเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วไป คือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเพื่อยกระดับคุณภาพทางด้านการสื่อสารที่ดีแก่สังคม ซึ่งสะท้อนผ่านวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ และภารกิจต่างๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการช่องทางการสื่อสารหลากหลาย ทั้งวิทยุกระจายเสียงและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับคนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างเสริมสังคมปัญญาและยกระดับคุณภาพของชีวิต

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อพัฒนาต้นแบบสถานีวิทยุกระจายเสียงคุณภาพในการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ประเภทบริการสาธารณะด้านการศึกษา

๒) เพื่อสร้างการเข้าถึงคลังความรู้ที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับคนทุกกลุ่ม

๓) เพื่อสร้างสมดุลการสื่อสารในระบบนิเวศสื่อประเทศไทย ครอบคลุมเนื้อหาทั้งความรู้ ความคิด พลังใจและแรงบันดาลใจ

พันธกิจ

๑. เป็นองค์กรสื่อที่มีช่องทางการสื่อสารแบบมัลติแพลตฟอร์มที่ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นอิสระ ไม่มุ่งแสวงหากำไร

๒. ประสานพลังเครือข่ายทางปัญญาทั้งประชาคมจุฬาฯ ศิษย์เก่าและภาคส่วนต่างๆทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

๓. สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานสื่อผ่านช่องทางสื่อสารและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ มีศิลปะในการนำเสนอ มีความหลากหลายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

๔. พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบมัลติแพลตฟอร์ม เพื่อให้เข้าถึงง่ายและตอบสนองความจำเป็นของประเด็นปัญหาทางสังคมของคนทุกกลุ่ม

๕. แสดงบทบาทนำในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสื่อประเภทบริการสาธารณะของสังคมไทย

ภารกิจ

1. เป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่ให้บริการสาธารณะมีเป้าหมายและทิศทางการวางแผนตามระบบประกันคุณภาพ มาตรฐานทางวิชาชีพ และเข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง

2. จัดหารายได้เพื่อเลี้ยงองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของรายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและการขยายงานแต่มิใช่การมุ่งแสวงหากำไร

3. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่ายโอนข่าวสารไปยังผู้รับปลายทางผ่านช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย

4. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่อง

5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. เป็นสื่อกลางระหว่างนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://999arch.com
https://slot938.com
https://soccer918.com/

(Live) รายการ Innovative Wisdom