วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 “Decode the Pipeline : Electrify the future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

- กิจกรรมของทางสถานี

วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 “Decode the Pipeline : Electrify the future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Decode the Pipeline: Electrify the future รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน” ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 โซน D ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสื่อมวลชนได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด
โดยได้เผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมออกสู่สังคมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านรายการ Envi Insider ซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11:30–11:55 น. โดยมีผู้ดำเนินรายการเป็นคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมภายใต้ โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยมีเป้าหมายหลักในการปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเองผ่านการทำโครงงาน ดังนั้นโครงการฯ นี้จึงสอดคล้องกับพันธกิจของสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมืองยุคใหม่ และร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความยั่งยืนสืบไป”
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนและกล่าวถึงความสำคัญของโครงการว่า “โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้พลังงาน ถึงแม้ว่า โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม จะเป็นโครงการประกวดการแข่งขัน แต่ความมุ่งหวังของโครงการจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ประโยชน์กลับไปในระหว่างทางของการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ โครงการ Envi Mission เป็นการสร้างความตระหนักเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ด้วยความหวังว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต จะเกิดการสร้างผู้นำในแต่ละหลากหลายสาขาอาชีพโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน โดยในปีที่ 4 นี้ โครงการได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน ซึ่งตอบสนองต่อสภาวะในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน โดยหวังว่ากิจกรรม Envi Mission ในปีนี้ จะสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการลดการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่เพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกต่อไปอนาคต”
ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า “การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน จะส่งผลให้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ามีความสะอาด หรือส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ไฟฟ้าจะต้องมีความเสถียรมากขึ้น ดับน้อยลง และราคาไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ อันเป็นที่มาของหัวข้อ Decode the Pipeline Electrify the future : รวมพลังคิด(ส์)ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 นี้ เปิดรับสมัครจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน และเรียนรู้การสร้างแนวคิดริเริ่มเชิงนวัตกรรม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ระหว่างทางยังมีการพัฒนาโครงการและได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของประเทศ และมีการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
ก่อนเริ่มงานแถลงข่าว นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความร่วมมือครั้งนี้ว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเอ็ม บี เค ที่มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and -Governance) ส่งมอบคุณค่าที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ในรูปแบบของโครงการต่าง ๆ และความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน อย่างต่อเนื่อง
ในงานแถลงข่าวยังมีการเสวนา หัวข้อ สถานการณ์พลังงานปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน
โดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้กล่าวถึงสถานการณ์การจัดการแหล่งเชื้อเพลิงที่ตอบสนองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ธุรกิจไฟฟ้ากับการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือก ดร.วรพงษ์ สินสุขถาวร ผู้จัดการฝ่ายแผนงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึง ความท้าทายของภาคพลังงานกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศ ดร.ประหยัด บุญคำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงการปรับตัวต่อสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันในมุมมองผู้ใช้พลังงาน และ ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความตระหนักและความเข้าใจเพื่อปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน โดยมี ดร.วุฒิวงศ์ วิมลศักดิ์เจริญ นักวิจัยด้านสังคมแล้วสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายนศกนี้
ส่งใบสมัคร / ตอบคำถาม / เพื่อคัดเลือก 20 ทีมเข้าร่วมกิจกรรม booth camp ณ. ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7 หมื่นบาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 ติดตามรายละเอียดทาง curadio.chula.ac.th และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมตอบคำถาม ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างโปสเตอร์นี้
ช่องทางส่งใบสมัคร พร้อมกับคำตอบมาที่ Email : chula.envi@gmail.com
*** โดยต้องตั้ง Subject Email ดังนี้ ชื่อทีม + โรงเรียน

หมดเขตรับใบสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ประกาศผล วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ curadio.chula.ac.th/Activity
สอบถามเพิ่มเติม :
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร 0-2218-3970-3 ต่อ 102-103 หรือ
วลีรัตน์ มีกุล 081-9007603 หรือ อติภา ต่วนชื่น 081-750 8363 ตามวันเวลาราชการ

แบบฟอร์มใบสมัคร และคำถาม

 Download File

(Live) รายการ สโมสรคูณสุข