ประกาศผลการคัดเลือก โครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม Envimission 4

- กิจกรรมของทางสถานี

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม Envimission 4

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ BOOTCAMP วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ENVI Mission 4 “Decode the Pipeline : Electrify the Future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน โดยไม่เรียงลำดับคะแนน

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ BOOTCAMP
1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ประสานงานของทีม ส่งอีเมล์ ยืนยันตัวตน มาที่ chula.envi@gmail.com
โดยตั้ง Subject Email คือ ชื่อทีม + โรงเรียน
แต่ละทีมจะได้รับ Reply แบบฟอร์มตอบรับ และ QR Code เพื่อเข้ากลุ่มทำงานก่อนเข้าอบรม
โดยต้องตอบรับภายและกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 หากเกินกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
2 .สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะ หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก และเชิญให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ BOOTCAMP วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมที่พัก อาหารให้กับทุกท่านตลอดการเข้าร่วม อบรม 3 วัน
( ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดเตรียมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว รวมถึงการเดินทางเข้าร่วมอบรม)
สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวอติภา ต่วนชื่น โทร 081 750 8363
นางสาววลีรัตน์ มีกุล โทร 081 9007603

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง