ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3

- กิจกรรมของทางสถานี

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ ENVI MISSION: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3


สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ Envi Mission : ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3 “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” จากพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีกระบวนการคิดและความยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ENVI Mission) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมที่เสริมสร้างแนวคิด เชิงบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในชีวิตจริง ผ่านการทำโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ
1.1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ และแนวทางการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน ตามบริบททางสิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรมของประเทศไทย
1.2 เพื่อต่อยอดความตระหนักรู้และความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการนำเสนอแนวคิดริเริ่มและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในมิติความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงานในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จากทุกภูมิภาค
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เดือน กุุมภาพันธ์ – กันยายน 2565

พื้นที่การดำเนินการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

การดำเนินโครงการ
(1) รับสมัครเป็นทีม โดยใน 1 ทีมประกอบไปด้วยสมาชิก จำนวน 5 คน ประกอบด้วย (1) นักเรียน (เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) จำนวน 3 คน และ
(2) ครูและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จำนวน 2 คน โดยทีมที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องกรอกข้อมูลและตอบคำถามในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 คนสามารถเป็นสมาชิกทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
(2) คัดเลือกทีมผู้สมัครจากการตอบคำถามในใบสมัคร จำนวน 30 ทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
(3) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีม (จำนวน 150 คน) เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 (ENVI Mission 3) ภายใต้หัวข้อ “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ทั้งนี้ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา)
(4) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมิติความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (food- water-energy nexus)
ในรูปแบบ Project CANVAS (ทีมละ 1 โครงงาน)
(5) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ทีมจะต้องดำเนินงานตาม Project CANVAS ที่ได้นำเสนอไว้ โดย
แต่ละทีมจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานทีมละ 5,000 บาท
(6) หลังจากการดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์ แต่ละทีมจะต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ ความยาวทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 โดยเน้นอธิบายและแสดงผลการดำเนินงานของทีมตนเอง และส่งคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 1 ชิ้นงาน
(7) สมาชิกทุกคนของทีมที่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และคลิปวิดีโอจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ “ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 (ENVI Mission 3) ภายใต้หัวข้อ “Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน”

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
(1) คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม
โดยพิจารณาคัดเลือกจากรายงานฉบับสมบูรณ์และคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินงาน
(2) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 10 ทีมจะต้องจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงงานของทีมตนเอง และนำเสนอผลการดำเนินงาน (oral presentation)
ทีมละไม่เกิน 15 นาที ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
(3) คณะกรรมการโครงการฯ ตัดสินผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากการนำเสนอผลการดำเนินงาน (oral presentation) โดยมีเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้
 นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (50%)
 ผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (30%)
 ความน่าสนใจของการนำเสนอและการจัดนิทรรศการ (20%)

ทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
 รางวัลที่ 1: เงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลที่ 2: เงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลที่ 3: เงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลชมเชย: เงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 ของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ: สำหรับทีมที่อยู่ในลำดับที่ 6–10
ทั้งนี้โรงเรียนของทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1–3 และรางวัลชมเชยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ส่วนโรงเรียนของทีมที่อยู่ในลำดับที่ 6–10 จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

ช่องทางส่งใบสมัคร พร้อมตอบคำถามคัดเลือก
1. Email : chula.envi@gmail.com
2. ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วงเล็บโครงการ Envi Mission)
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 ซอย จุฬาฯ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการการคัดเลิอก ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หมดเขตรับใบสมัครทุกช่องทาง วันที่ 20 เมษายน 2565
ประกาศผล วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th/Activity
*** 30 ทีมที่ผ่านการคัดเลิอก เข้าอบรม วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จ.สระบุรีสอบถามเพิ่มเติม :
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ
โทร 0-2218-3970-3 ต่อ 102-103 หรือ 081-989 7956 ในวันเวลาราชการ
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 ใบสมัคร พร้อมคำถาม
ร่วมภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175