ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Envmission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3

- กิจกรรมของทางสถานี

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Envmission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 3

รายละเอียด การเข้าร่วมอบรม Workshop
1 .สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมอบรม Workshop วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยทางโครงการฯ ได้จัดเตรียมที่พัก อาหารให้กับทุกท่านตลอดการเข้าร่วม อบรม 3 วัน ( ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องจัดเตรียมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว รวมถึงการรับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมอบรม)
2. ทุกทีมจะได้รับหนังสือเชิญ ให้เข้าร่วมโครงการ และจะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน ในใบ ตอบรับเป็นไฟล์ doc. หรือ docx. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบตอบรับได้ที่ www.curadio.chula.ac.th/event เพื่อสะดวกในการใช้ข้อมูลออกใบประกาศเกียรติบัตร และนำส่งไฟล์มาที่ Email : chula.envi@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 หากเกินกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 24 ชั่วโมง
4. ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
4.1. เงินสนับสนุนในการพัฒนาโครงการฯ ทีมละ 5,000 บาท มีเงื่อนไขการได้รับเงินสนับสนุนโครงการคือ
1. ผ่านการอบรม Workshop ครบทั้ง 3 วัน
2. ส่ง CANVAS ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
3. ส่งเอกสารการรับเงินครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
4.2. นักเรียน และที่ปรึกษา ทุกคนที่ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศ เกียรติบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดชื่อ สกุล และข้อมูลต่าง ๆ จะยึดตามไฟล์ตอบรับที่ส่งมา
5. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก สามารถเลือกจุดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คือ
จุดลงทะเบียนที่ 1 อาคารสระบุรี 4 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จ.สระบุรี จากจังหวัดของท่าน ท่านสามารถเดินทางตรงไปที่ศูนย์เครือข่ายฯ โดยไม่ต้องเข้ามาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุดลงทะเบียนที่ 2 สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยพัฒนา กรุงเทพฯ
จากจังหวัดของท่านเดินทางมารวมกันที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วโดยสารรถบัส เพื่อไปยัง ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ จังหวัดสระบุรี
กรณี เลือกจุดลงทะเบียนที่ 1 ท่านจะต้องจัดเตรียมรถรับ-ส่ง เอง เนื่องจากจำนวนที่นั่งของรถบัสโดยสารได้สำรองไว้สำหรับทีมที่ลงทะเบียนในจุดที่ 2 คือ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ – ศูนย์เครือข่ายฯ สระบุรี – สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ


 ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ
กำหนดการการอบรม workshop
กำหนดการการอบรม workshop วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
 กำหนดการ
แผนที่ Chula Radio Plus

 แผนที่ Chula Radio Plus
แผนที่ ศูนย์เครือข่ายการเรียบรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ

 แผนที่ศูนย์เครือข่ายฯ
สนับสนุนการอบรม Workshop

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175