ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ

- กิจกรรมของทางสถานี

ENVI MISSION ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม โครงการ “Envi Mission: ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้จัดในธีม Make It Balance: มั่นคงรอบด้าน อาหาร-น้ำ-พลังงาน” ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ ในปีที่ 3 นี้ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในมิติความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างอาหาร-น้ำ-พลังงาน (Food-Water-Energy Nexus) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้การนำความรู้สามารถนำไปต่อยอดใช้จริงในท้องถิ่นของตนเอง

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปาฐกถาพิเศษ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ การใช้นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน และพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่น้อง ๆ นักเรียน และคณาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ทีม (145) คน
ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบใบประกาศเกียรติบัตร นักเรียนและครูที่ปรึกษา

เรียนรู้เรื่องของ Design thinking การคิดอย่างเป็นระบบ
การอบรมในครั้งนี้นักเรียนและครูที่ปรึกษาได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ พลังงาน (F-W-E NEXUS) โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องของ Design thinking การคิดอย่างเป็นระบบ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดโครงการของทีมตัวเอง นำไปสู่การบริหารจัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้แต่ละทีมสร้างโมเดลจำลอง (Prototype ) รูปแบบโครงงาน และ CANVAS โดยได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอกชน คือ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และดร. บวรศักดิ์ วาณิชย์กุล ที่ปรึกษาประจำภูมิภาค ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด
สร้างโมเดลจำลอง (Prototype ) รูปแบบโครงงาน และ CANVAS

กิจกรรมสันทนาการ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทีมที่มาจากโรงเรียนต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดมุมมองในการจัดทำโครงการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) ที่ทำให้น้องๆทุกคนได้ทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ กับเพื่อนๆต่างโรงเรียนต่างภูมิภาค สร้างบรรยากาศสนุกสนาน และเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนเริ่มอบรม workshop พร้อมที่เรียนรู้และระดมสมองร่วมกันอย่างเต็มที่
นักเรียนทั้ง 30 ทีม ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง ทีมละ 5,000 บาท และนำผลงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนานี้ ส่งกลับเข้ามารับการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (final pitching) ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานด้วยปากเปล่า (oral presentation) และทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท

สนับสนุนโครงการโดย
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Lotus’s
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
MBK

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175