รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 4 (Envi Mission 4)

- กิจกรรมของทางสถานี

รับสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมปีที่ 4 (Envi Mission 4)

1. ปัญหาและวิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ โดยปราศจากการคำนึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พลังงานหลักที่ใช้ในประเทศไทยล้วนผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลกระทบทางลบต่อสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติเป็นอย่างมาก และนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม หนึ่งในผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันคือราคาเชื้อเพลิงแต่ละชนิดได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ผลิตพลังงานลดลงจึงทำให้ผลิตพลังงานได้ลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มขึ้น จากปัญหาดังกล่าวนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (energy transition) ซึ่งเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวคิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน หากขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน การนำแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดโครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Decode the Pipeline : Electrify the Future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน”

2.วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ และแนวทางการใช้พลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบริบททางสังคม-วัฒนธรรมของประเทศไทย
2.2 เพื่อต่อยอดความตระหนักรู้และความเข้าใจในข้อที่ 2.1 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการนำเสนอแนวคิดริเริ่มและดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเน้นด้านพลังงาน ในพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง

3. กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินโครงการ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า และครู จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย รับสมัครเป็นทีมๆละ 3 คน ที่ปรึกษา (ครู) 1 คน รวมเป็น 4 คน

4.การดำเนินกิจกรรม
4.1 รับสมัครเป็นทีม โดยใน 1 ทีมประกอบไปด้วยสมาชิก จำนวน 4 คน คือ นักเรียน (เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) จำนวน 3 คน และ ครู จำนวน 1 คน โดยทีมที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องกรอกข้อมูลและตอบคำถามในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 คนสามารถเป็นสมาชิกทีมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น สำหรับครู หรือ ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม

4.2 คัดเลือกทีมผู้สมัครจากการตอบคำถามในใบสมัคร จำนวน 20 ทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

4.3 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีม (จำนวน 80 คน) เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 (ENVI Mission 4) ภายใต้หัวข้อ “Decode the Pipeline : Electrify the Future รวมพลังคิด(ส์) ฝ่าวิกฤตพลังงาน” เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี วันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ตลอดทั้ง 3 วัน (ทั้งนี้ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนา)

4.4 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 20 ทีมจะต้องนำเสนอแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ในรูปแบบ Project CANVAS (ทีมละ 1 โครงงาน) สมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสนับสนุนการดำเนินงานทีมละ 5,000 บาท เพื่อพัฒนาโครงงานแล้วส่งกลับเข้ามารับการคัดเลือก รอบ 8 ทีม สุดท้าย

4.5 ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก รอบ 8 ทีม สุดท้ายคือ สรุปผลการดำเนินงานของทีมตนเอง ในรูปแบบอินโฟกราฟิก (infographic) จำนวน 1 ชิ้นงาน และส่งคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที จำนวน 1 ชิ้นงาน
5.การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (final pitching) ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
(1) คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกทีมเพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8ทีม
โดยพิจารณาคัดเลือกจากอินโฟกราฟิกและคลิปวิดีโอสรุปผลการดำเนินงาน
(2) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้ง 8 ทีมจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบ oral presentation ทีมละไม่เกิน 15 นาที ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
(3) คณะกรรมการโครงการฯ ตัดสินผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากการนำเสนอผลการดำเนินงาน (oral presentation) โดยมีเกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (50%)
 ผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (30%)
 ความน่าสนใจของการนำเสนอ (15%)
 ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทีม ( 5%)

และทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 รางวัลที่ 1: เงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลที่ 2: เงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลที่ 3: เงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่ ประกาศเกียรติคุณ
 รางวัลชมเชย: เงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ
 ของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ: สำหรับทีมที่อยู่ในลำดับที่ 6–8


6 .ช่องทางการส่งใบสมัคร พร้อมตอบคำถาม
6.1.ไฟล์ใบสมัคร และ คำถาม ที่แนบมานี้
6.2 ส่งทาง Email : chula.envi@gmail.com
*** โดยต้องตั้ง Subject Email ดังนี้ ชื่อทีม + โรงเรียน

หมดเขตรับใบสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2566
ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ curadio.chula.ac.th/Activity

สอบถามเพิ่มเติม :
ส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร 0-2218-3970-3 ต่อ 102-103 หรือ
วลีรัตน์ มีกุล 081-9007603 หรือ อติภา ต่วนชื่น 081-750 8363 ตามวันเวลาราชการ

แบบฟอร์มใบสมัคร

 ใบสมัครและคำถาม
คำถาม

 ใบสมัครและคำถาม

0 results

(Live)