กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ระบุว่า ปัจจุบันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งประเทศมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่ร้อยละ 45 โดยเฉพาะเด็กมีการสวมหมวกนิรภัยในอัตราร้อยละ 8 เท่านั้น

- ข่าวต้นชั่วโมง


นายณัฐพงศ์ บุญตอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ กล่าวในงานแถลงผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ประจำปี 2561 ว่า การสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย พบว่า ภาพรวมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทยสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 45 ซึ่งอัตราการสวมหมวกนิรภัย ในกลุ่มผู้โดยสารสูงสุด ปี 2561 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุรวมผู้ขับขี่และผู้โดยสารพบว่า กลุ่มผู้ใหญ่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 48 กลุ่มวัยรุ่นร้อยละ 22 และกลุ่มเด็กเฉพาะผู้โดยสาร มีการสวมหมวกนิรภัยเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบบริบทพื้นที่การสำรวจพบว่า อัตราสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารใน เขตเมืองใหญ่ร้อยละ 78 เขตเมืองรองร้อยละ 45 และเขตชุมชนชนบท เพียงร้อยละ 31 เท่านั้น


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Music Signature