สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งปี 2566 ทั่วประเทศ 400 คน

- ข่าวต้นชั่วโมง


เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยคำนวณจากจำนวนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยจะมีจำนวน ส.ส.เขต ทั่วประเทศ 400 คน

ทั้งนี้ จากจำนวน ส.ส.ดังกล่าวที่ กกต.ประกาศ จะส่งผลให้

ภาคกลางมี ส.ส.รวม 122 คน จากเดิม 106 คน
ภาคเหนือเพิ่มเป็น 39 คน จากเดิม 33 คน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ส.ส. 132 คน จาก 116 คน
ภาคตะวันออกมี ส.ส. 29 คน จากเดิม 26 คน
ภาคตะวันตกมี ส.ส. 20 คน จากเดิม 19 คน
ภาคใต้มี ส.ส. 58 คน จากเดิม 50 คนNotice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)