โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีต) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้า

- ข่าวต้นชั่วโมง


วันที่ 28 มิ.ย. 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมติ ครม. ที่สำคัญ โดยหนึ่งในนั้นคือ ครม. เห็นชอบยกเว้นอากรสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีต) เฉพาะที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนำเข้า ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง ลดอัตราอากร และยกเว้นศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และให้จัดเก็บอัตราอากร 20% ตามเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการใช้คาร์ซีต และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ก.ย. 2565

เนื่องจากปัจจุบันตลาดคาร์ซีตสำหรับเด็กส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทยที่ผลิตคาร์ซีตยังมีน้อย เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้คาร์ซีตในประเทศที่ผ่านมามีไม่มาก

ทำให้ผู้ประกอบการไม่ค่อยมีการลงทุน ซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นว่า การลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับคาร์ซีต 1 ปี เป็นการสนับสนุนการลดราคาให้ผู้บริโภค ประกอบกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพอาจสนใจลงทุนผลิตคาร์ซีตในไทยเพิ่มมากขึ้น


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง (เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดย TDRI)