รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฟรี

- ข่าวต้นชั่วโมง


ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากการที่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างเต็มตัว ประกอบกับโลกมีการเปลี่ยนแปลง
และแข่งขันในมิติต่างๆ มากขึ้น จำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องตระหนัก และให้ความสำคัญกับการพัฒนา และยกระดับทุนมนุษย์ ภายใต้การจัดการศึกษาให้เหมาะ และตอบโจทย์กับบริบทของปรากฏการณ์ทางสังคม
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้จับมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง
สามารถรองรับความต้องการของภาคการผลิต มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมงภายใต้การรับรองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข
ดร.เสนีย์กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการศึกษาฟรี และภายหลังสำเร็จแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตร สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงตามที่กฎหมายกำหนดได้ ผู้สนใจโทร 09-7006-6621, 0-2321-6930 ต่อ 1418-9


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ข่าวต้นชั่วโมง