มหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

- ข่าวต้นชั่วโมง


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1620/2565 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา อนุญาตให้นักศึกษาตามเพศสภาพ หรือเพศสภาวะที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด สามารถแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะนั้นได้
โดยระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดการแต่งกายของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561 ตลอดจนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการเปิดโลกสื่อสาร