ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Computer Graphic

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic (P7) ลงวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นั้น
เนื่องจาก สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ จึงขอประกาศกำหนดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. นายไขยภัทร ศรีสิริภิญโญ
2. นางสาวปลายฟ้า เฝ้าเฝื้อย

รายละเอียดการสัมภาษณ์ออนไลน์ link และเวลาสัมภาษณ์จะส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้อีกครั้ง


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ข่าวในพระราชสำนัก