ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic(P7)

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง Computer Graphic (P7) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
นางสาวปลายฟ้า เฝ้าเฝื้อย

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2183973 ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

<ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตำแหน่ง Computer Graphic>  Download File


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 122

(Live) ข่าวในพระราชสำนัก