ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เลขานุการ

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เลขานุการ (P7) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 นั้น
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ดังนี้

1. นายพิทัศภูมิ เผ่าโสภา
2. นางสาววรณัณ สังขรักษ์
3. นายสุธา เมืองเปลี่ยน
4. นางสาวกรพรรณ วิทยาวุฑฒิกุล
5. นางสาวเขมิกา เข็มไทย

ทั้งนี้ขอให้ผู้สัมภาษณ์ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และรับการตรวจ ATK ก่อนสัมภาษณ์
รายละเอียดการสัมภาษณ์และเวลาสัมภาษณ์จะส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้อีกครั้ง

(Live) รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย