ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เลขานุการ (P7)

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เลขานุการ (P7) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
นายพิทัศภูมิ เผ่าโสภา

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2183973 ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

<ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ตำแหน่ง เลขานุการ>

(Live) รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย