ขอเชิญชวนลงทะเบียนอบรมโครงการความรู้คู่สุขภาพ เรื่่อง รู้เท่าทันภาวะ Long Covid

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์ไม่รอช้า เตรียมตัวปล่อยกิจกรรมใหม่จากโครงการความรู้คู่สุขภาพ (Chula Health Share) โดย ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ CU Sustainable Well-Being : เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน กับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ "รู้เท่าทันภาวะ Long Covid" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางโปรแกรม ZOOM

ลงทะเบียนออนไลน์

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175