" />

Chula Radio Plus รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการ (P7)

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคิดเลือกเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ผลิตรายการ P7 จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือนพิจารณาตามคุณวิฒิและประสบการณ์) เพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติดังนี้1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี
1.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.5 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ บริษัทเอกชน
หรือองค์การระหว่างประเทศ
1.7 ไม่เคยถูกลงโทษเลิกสัญญาปฏิบัติงาน เพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้
1.8 ไม่เคยกระทำการทุจริตในการสอบหรือการคัดเลือกเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานของรัฐ
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี
2.3 มีความกระตือรือล้น รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
2.4 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
2.5 สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
2.6 มีประสบการณ์งานด้านการผลิตรายการวิทยุจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.7 มีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ความรู้ความสามารถ
3.1 มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุ ลงเสียงอ่านสปอต ลงเสียงสารคดี
3.2 มีทักษะการบรรยายงานพิธีต่างๆ
3.3 มีทักษะในการเขียนบท สคริปต์รายการได้
3.4 มีความสามารถและทักษะในการออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามอักขระภาษาไทย
3.5 มีทักษะการสื่อสาร, การคิดวิเคราะห์, การแก้ปัญหาตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ดี
4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1 หาข้อมูลและเขียนสคริปต์รายการได้
4.2 สามารถทำกระบวนการผลิตในขั้นตอนการ Pre-Production และ Post-Production
4.3 ทำข้อมูลเพื่อร่วมจัดทำ Proposal รายการได้
4.4 ประสานงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Production เช่น นัดหมายวิทยากร บันทึกเสียง
4.5 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายต่างๆ ได้
4.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากการสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงานที่เคยทำประกอบการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจทดสอบผู้สมัครตามแบบและวิธีการที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร มติของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สุด
6. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
6.1 ใบสมัครงานของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.2 ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) (ถ้ามี)
6.3 รูปถ่าย 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร 1 รูป)
6.4 สำเนาบัตรประชาชน
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
6.6 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือวุฒิบัตร
6.7 ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6.8 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
6.9 อื่นๆ
หลักฐานข้อ 6.4 - 6.8 เอกสารรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
7. การรับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครให้ครบถ้วน (สแกนเป็นไฟล์ PDF)
ส่งทาง e-mail : hrchularadio101.5@gmail.com
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ (โดยการสแกน QR Code ตามที่แนบมาพร้อมนี้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-2183973 ต่อ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทาง www.curadio.chula.ac.th
 Download File


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ข่าวต้นชั่วโมง