แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ ๔๖๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดวาระ ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ ประกอบข้อ ๑๐, ข้อ ๑๒ ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ไปจนกว่าการสรรหากรรมการผู้อำนวยการจะแล้วเสร็จ
 Download File


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol